Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Szablony operacji opisują pojedyncze operacje jakie w cyklu produkcyjnym wykonywane są w zakładzie.

Operacje składają się na technologie, a te są przypisane do produktu.

Przygotowany dla Państwa sposób wyświetlania operacji technologicznych, umożliwia to zaawansowane wyszukiwanie, grupowanie i sortowanie wyników po wielu kolumnach.
Dzięki temu rozwiązaniu łatwo możemy posortować operacje na podstawie ich kategorii lub wyświetlić wszystkie operacje zawierające konkretne słowa w nazwie.

Dodanie nowego szablonu operacji

Produkcja\Szabl. operacji - przycisk Dodaj:


Formularz Dodaj operację technologiczną:


Opis pól:

Indeks - pole uzupełniane automatycznie po zapisaniu formularza

Nazwa - pole wymagane, nazwa tworzonej operacji technologicznej

Kategoria - pole nie wymagane, może służyć kategoryzacji operacji

Procent materiału z odzysku - liczba w % która mówi o tym ile materiału wykorzystanego w danej operacji technologicznej, pochodzi z odzysku

Osób na jednostkę - ilość osób potrzebna do wykonania danej operacji

Czas obliczany dynamicznie - opcję tą należy zaznaczyć jeżeli operacja jest uniwersalna i można wykorzystać dynamiczne obliczanie czasu zależne od Atrybutu i Normatywu

Czas jednostkowy - czas, w którym cykl jest wykonywany

Czas jednostkowy w formacie dziesiętnym - po wpisaniu czasu jednostkowego w tym miejscu automatycznie nastąpi przeliczenie czasu na format dziesiętny

Stawka godzinowa - stawka, która zostanie użyta do obliczenia kosztu rzeczywistego wytworzenia wyrobu oraz w ofercie

Niepodzielny czas jednostkowy - zaznaczamy jeżeli praca przy danej operacji technologicznej nie może być przerwana (np. nie może przejść na kolejną zmianę)

Krotność - wpisywana jeżeli maszyna wykonuje jednocześnie stałą ilość w określonym czasie, wartość ta brana jest pod uwagę przy tworzeniu ofert (produkcja mniejszej ilości jest mniej opłacalna a wyrób końcowy droższy)

Czas operacji niezależny od ilości sztuk - zaznaczany jeżeli ilość sztuk nie ma znaczenia w odniesieniu czasowym

Notatka - miejsce na krótką notatkę, np. dla pracownika wykonującego tą operację


Poniżej przykładowa operacja technologiczna:

UWAGA: Aby można było zaplanować taką operację technologiczną należy koniecznie przypisać do niej stanowisko pracy - poniżej wypełnionych wcześniej pól.

Dodanie stanowiska pracy do operacji technologicznej:

1 - Kliknij przycisk "Dodaj"

2 - Wyszukaj konkretne stanowisko pracy

Do jednej operacji technologicznej może być przypisanych kilka stanowisk. Podczas planowania takiej operacji system może wybrać pierwsze wolne stanowisko w ramach przyspieszenia produkcji.

Dodawanie narzędzi do operacji technologicznej:

1 - Kliknij przycisk "Dodaj"

2 - Wyszukaj konkretne narzędzie

Narzędzia mogą mieć wpływ na planowanie produkcji.


Lista wszystkich stanowisk pracy - Ustawienia\Stanowiska\Stanowiska pracy

Dodawanie nowego stanowiska - Ustawienia\Stanowiska\Stanowiska pracy - przycisk Dodaj.

UWAGA: nowo utworzone stanowisko musi być uaktywnione na zmianie - Ustawienia\Ogólne\Zmiany\Ilość osób na stanowiskach.

Więcej informacji na temat Stanowiska pracy.

  • No labels