Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Każdy produkt w systemie OPTiMEs, którego produkcja ma być zaplanowana musi posiadać swój szablon technologii.

Jest to zbiór szablonów operacji, które wykonane w odpowiedniej kolejności dadzą w efekcie żądany produkt.


Przykład:

W celu wytworzenia produktu - piłka nożna- należy wykonać następujące operacje technologiczne:

  1. Wyprawienie skóry
  2. Cięcie skóry
  3. Zszycie kawałków skóry (uformowanie zewnętrznej powłoki piłki)
  4. Uformowanie wypełnienia (guma wewnętrzna)
  5. Montaż gumy wewnętrznej
  6. Montaż wentyla


W celu zbudowania takiej technologii należy na liście Produkcja\Szabl. technologii wybrać przycisk Dodaj.


Otwarte zostanie okno Dodaj technologię:

W którym należy wpisać Nazwę i zdefiniować poszczególne operacje technologiczne:

Po wyborze Operacje technologiczne:

Przyciskiem Dodaj można wybrać istniejące już w systemie operacje technologiczne:


Jeżeli trzeba stworzyć nową operację to należy użyć przycisku  który otworzy formularz:


Dodawanie poszczególnych operacji technologicznych jest opisane tutaj (link).














  • No labels