Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby utworzyć nową kartę narzędzia należy z menu wybrać Utrzymanie ruchu/Narzędzia/Nowe narzędzie.

Pojawi się lista wprowadzonych wcześniej narzędzi, z przyciskiem Dodaj:

Okno dodawania nowego narzędzia/maszyny:

Po uzupełnieniu danych takich jak Nazwa, index, ilość, numer seryjny (inne pola odpowiednie do wprowadzonego narzędzia) kartę zapisujemy przyciskiem 

Sekcja "Serwisowanie" pozwala na wprowadzenie parametrów związanych z procesem obsługi i serwisowania narzędzia/maszyny. Serwisować można jedynie narzędzia o ilości równej 1. Większa ilość narzędzia tego samego typu używana jest informacyjnie i może mieć wpływ na planowanie produkcji z uwzględnieniem narzędzi.
Aby wypełnić dane dotyczące serwisowania należy zaznaczyć checkbox "Serwisowanie narzędzia" i wypełnić poniższe pola:


Sekcja "Pliki" pozwala dodać dokumentację, rysunki, grafikę, zdjęcia, dokumenty CAD, instrukcję.

Przykład narzędzia z dodanym plikiem graficznym.

  • No labels