Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rozwijając menu w ostatniej kolumnie okna narzędzi uzyskamy dostęp do edycji narzędzia, zduplikowania karty narzędzia, usunięcia karty narzędzia oraz utworzenia raportu.:

Otwarta karta narzędzia w trybie edycji:

Po wprowadzeniu zmian w karcie narzędzia/maszyny należy zakończyć operację przyciskiem .

  • No labels